HD_MRK
Mag er in een appartement gerookt worden?
 

Mag er in een appartement gerookt worden?

 
SNGL
 
CNTNT
faq
 

Nee, in een appartement mag niet gerookt worden vanwege de veiligheid. Overigens mag nergens in de gebouwen van Kloek gerookt worden.
Roken mag wel op de balkons of buiten op het terras.

 
 
 
Bewoner aanmelden
 
 
Nieuwsbrief
Ik hoor graag zo nu en dan van Kloek.
 
Inschrijven
 
 

Veelgestelde vragen

DSPL-LL-FQS

Bewoners

Bij Kloek staat het welzijn van de cliënt voorop.
Om passende zorg te kunnen bieden en de wensen en behoeftes van de cliënt te bepalen zal er op voorhand een gesprek ingepland worden.
Bij cliënten met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie of bij mensen die constante beademing (of anderszins complexe zorg) behoeven zal Kloek van te voren met de mantelzorgers bepalen of wonen mogelijk is. 

Bij Kloek bieden wij wonen met zorg voor mensen met een passende indicatie vanaf VV_PG Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
Dit is zorgzwaartepakket 5 (zzp 5).
Bewoners kunnen in de meeste gevallen de rest van hun leven bij Kloek blijven wonen, ongeacht de zorgzwaarte.

 

Ja, als iemand eenmaal bij Kloek woont kan dat in veel gevallen. Ongeacht de zorgzwaarte. Als er een behandeling nodig is, of extra zorg buiten hetgeen we zelf bieden, schakelen we de huisarts van de bewoner in.

 

 

Familie

Juist omdat mensen zelfstandig bij Kloek wonen, speelt de familie een belangrijke rol. In feite kan uw betrokkenheid net zo zijn als toen uw naaste nog thuis woonde.
Wij willen u dan ook op een voor u passende manier betrekken bij onze zorg.
Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van de contactverzorgende van de bewoner.

Natuurlijk kunt u andersom met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de contactverzorgende of bij de teamleider van de locatie.
Wij willen graag dat u alle ruimte ervaart om vragen te stellen of ervaringen te delen en wij geven daar zo veel mogelijk vervolg aan.

Maar er is ook een andere kant: als uw partner, vader, moeder of naaste bij Kloek woont, kunt u ook wat meer ruimte en ontspanning in het contact ervaren, omdat u de zorg aan ons mag overlaten. Hopelijk kunt u weer meer ‘gewoon’ familie met elkaar zijn en fijne momenten beleven, omdat er minder spanning is rond de zorg, veiligheid en allemaal praktische onderwerpen.

 

Ja, elke bewoner heeft een eigen contactverzorgende. Zo is deze ook uw contactpersoon. Deze contactpersoon regelt en organiseert alles rond wonen en zorg voor een bewoner en is het eerste aanspreekpunt voor familie. Ook zorgt de contactverzorgende ervoor dat nieuwe afspraken in het zorgplan verwerkt worden en dat collega’s er ook van op de hoogte zijn.

 

Veiligheid

De bewoners van Kloek gaan zo veel mogelijk hun eigen gang. Zij kunnen ook naar buiten als ze dat willen; de algemene voordeur is niet op slot. Daar hebben wij bewust voor gekozen, en daar kiezen onze bewoners, hun mantelzorgers en familie ook bewust voor.

Bewegingsvrijheid hoort bij ‘eigen regie’, wat voor ieder mens een belangrijke voorwaarde is voor levensgeluk. De wetenschap dat je kunt gaan en staan waar je wilt is erg belangrijk, ook voor bewoners die daar in de praktijk zelden gebruik van maken.

Wie wel eens op een gesloten afdeling voor mensen met dementie in een verpleeghuis is geweest, weet dat veel bewoners daar alles in het werk stellen om weg te kunnen. Juist dat is voor familie en bezoek vaak zo pijnlijk om te zien. Wij kiezen er bij Kloek dan ook bewust voor om geen gesloten huis voor mensen met dementie te hebben.

Bovendien is onze ervaring dat bewoners die bijvoorbeeld eerder onrustig waren en vaak zomaar de straat op liepen, dat bij ons niet doen. Of veel minder. Wij merken dat bewoners bij ons tot rust komen en door de aandacht, structuur en warme sfeer veel minder drang hebben om weg te willen.

Sommige bewoners zijn prima in staat om zelfstandig naar buiten te gaan, en weer terug te komen. Maar we hebben natuurlijk ook bewoners voor wie we in overleg extra maatregelen nemen om de bewegingsvrijheid zo veilig mogelijk te maken.

Als daar een indicatie voor is, kunnen we een combinatie van tablet, telefoon en gps-horloge inzetten. We houden daarbij ook rekening met het recht op privacy voor onze bewoner. Dat doen we in voortdurend overleg met de (medisch) zorgverantwoordelijke (huisarts), familie en mantelzorgers. Pas na instemming van de zorgverantwoordelijke en de 1e contactpersoon gaan wij eventueel over tot de inzet van bijvoorbeeld gps-horloge en/of domotica.

 

Zorg

Ja, voor elke bewoner wordt, in samenspraak met de mantelzorgers, een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan zal elk half jaar worden geëvalueerd. Daarin staan alle specifieke afspraken met betrekking tot een bewoner. Dit zodat we zo veel mogelijk de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Wij gebruiken daarvoor een digitaal systeem. U kunt eventueel het zorgplan inzien.

 

Natuurlijk mag u bij Kloek ook zelf voor uw vader of moeder blijven zorgen. Daarover maken we samen duidelijke afspraken.

 

Bij Kloek werken helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers, huiskamerassistenten, huishoudelijke medewerkers en staf medewerkers. Alle medewerkers zijn goed opgeleid. Sommige medewerkers volgen een opleiding en doen werkervaring op bij Kloek. De teamleider is altijd een verpleegkundige. Zij begeleidt de verzorgenden en doet veel regelwerk.

We hebben regelmatig stagiaires, bijvoorbeeld van mbo-opleidingen. Zij krijgen intensieve begeleiding.

Verder heeft Kloek twee regiomanagers en twee directeuren en een raad van commissarissen.

 

Onze zorg gaat uit van de bewoner, en niet bijvoorbeeld van ons eigen werkrooster of van wat onszelf handig lijkt. Steeds stellen we onszelf de vraag wat er nu, op dit moment, voor nodig is om de bewoner zich zo goed mogelijk te laten voelen. We noemen dat ook wel ‘belevingsgerichte zorg’.

Op deze manier zorgen vraagt voortdurende alertheid en vaardigheid in zorgvuldig (open) waarnemen en luisteren. Omdat we dat zo belangrijk vinden bij Kloek, krijgen al onze medewerkers hierin twee keer per jaar coaching en training op de werkplek door een dementie-expert, zowel individueel als met het team.

Voor mensen met dementie is het belangrijk om niet te veel geprikkeld te worden, maar zeker ook niet te weinig. Hoe dan ook proberen wij zo veel mogelijk ‘in het nu’ met bewoners te leven. We stellen bijvoorbeeld geen onnodige vragen en bewegen als het ware met de bewoner mee. ‘De beste manier’ om om te gaan met mensen met dementie, bestaat helaas niet. De behoeften van onze bewoners verschillen natuurlijk per persoon, maar ook per persoon per moment.

 

Wonen

Het wassen van kleding, beddengoed en handdoeken is inbegrepen. U kunt als familie echter zelf kiezen hoe u de was wilt regelen. Mogen wij de was van uw naaste verzorgen, dan is het wel belangrijk dat alle kleding, handdoeken en lakens gemerkt zijn.

 

Kleine mankementen in een appartement, bijvoorbeeld aan deuren, ramen of de kraan, lossen wij zelf op. Daarvoor heeft Kloek een klusjesman.

De grote technische installaties van Kloek vallen onder de eigenaar van wie wij het pand huren. De eigenaar regelt het onderhoud daarvan.

 

De bewoners houden, als dat nog mogelijk is, samen met de huishoudelijke medewerkers hun appartement schoon.
De huishoudelijk medewerksters zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig op de locaties.

 
Dat verschilt per locatie.

In Amsterdam hebben wij een samenwerking met Huisartsenpraktijk Rustenburg. De voorkeur gaat er naar uit om de nieuwe bewoners over te laten schrijven naar deze praktijk. Zo zijn de lijntjes kort en kunnen we heel gemakkelijk schakelen als dat nodig is.

In Roosendaal vinden wij het een meerwaarde dat de nieuwe bewoner zijn of haar eigen huisarts kan behouden. Voornamelijk omdat deze de bewoner al goed kent. Wij hebben een goede samenwerking met veel huisartsen in de regio. Mocht iemand van ver komen, of een andere huisarts willen, dan kijken we altijd of zij zich bij de huisartsenpraktijk onder in het pand kan en wil aansluiten.

Bij de locaties Andelst en Zetten heeft iedere bewoner ook zijn of haar eigen huisarts.
De huisarts is in alle gevallen de hoofdbehandelaar.

 

Bewoners en familie hebben vanzelfsprekend zelf de sleutels van het eigen appartement. Het zorgteam heeft een loper, voor noodgevallen.

De hoofdtoegang tot het gebouw verschilt per locatie van Kloek. Bij Kloek Amsterdam en Kloek Roosendaal kunt u een pas of tag krijgen om buiten kantooruren altijd toegang tot het gebouw en tot Kloek te hebben. Met die pas of tag opent u de voordeur. In Roosendaal ook de deur van het trappenhuis en de liften. Bij verlies van de pas of tag bedragen de kosten € 25 in Roosendaal en € 50 in Amsterdam.

 

Kloek biedt geen dagbesteding maar wel activiteiten en zet welzijnsmedewerkers en huiskamerdiensten in voor een zinvolle dagbesteding. Bij Kloek woont iedereen zelfstandig. Onze bewoners bepalen zelf of ze naar verenigingen en sociale activiteiten gaan, bijvoorbeeld de dingen waar zij vanaf hun vorige woning ook al naartoe gingen.

Medewerkers of familie organiseren van tijd tot tijd en op eigen initiatief gezellige activiteiten, bijvoorbeeld met verjaardagen of feestdagen. Als familie bent u ook van harte welkom om een activiteit met bewoners te organiseren, bijvoorbeeld: muziek maken, koken of bakken of spelletjes doen.

Zo denkt Kloek over activiteiten en rust

Onze leidraad is altijd: waar voelen bewoners zich prettig bij? Wat doet hen goed? Als 10 minuten rustig bij een bewoner zitten fijner voor die bewoner is dan een vrolijke muziekmiddag, dan kiezen we voor die 10 minuten. Het gaat altijd allereerst om het welbevinden van onze bewoners.

Daar komt bij dat activiteiten voor mensen met dementie een heel ander effect kunnen hebben dan wij verwachten.

Misschien denken wij: leuk, een bezoek aan feestelijke activiteit in het dorp doet mensen altijd goed. Maar dat bezoek kan iemand met dementie ook juist te veel prikkels geven, waardoor hij uit zijn doen raakt. Dat willen wij zo veel mogelijk voorkomen.

Wij willen juist zo voor een bewoner zorgen dat hij zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelt. Die balans verschilt per bewoner, maar kan ook van moment tot moment verschillen. Het is een voortdurend ‘afstemmen op’. Daar kiezen we bij Kloek bewust voor. Soms past daar actie bij, soms juist rust.

 

Bewoners eten in principe in de gezamenlijke huiskamer met alle bewoners van de verdieping. Ontbijten kan wanneer een bewoner dat zelf wil. De lunch en het avondeten zijn wel bij voorkeur altijd gezamenlijk maar als een van onze bewoners verkiest in zijn/haar eigen appartement te eten, is dat ook geen probleem.

Familie mag ook mee-eten, graag in overleg met de verzorgenden. We vragen daar een kleine bijdrage voor.

Soms vindt familie het leuk om ook een keer te koken of te bakken. Dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk! Het is dan handig om dat even met de verzorgenden te overleggen.

 

Nee, in een appartement mag niet gerookt worden vanwege de veiligheid. Overigens mag nergens in de gebouwen van Kloek gerookt worden.
Roken mag wel op de balkons of buiten op het terras.

 

Bewoners huren hun appartement van Kloek. Dat betekent dat zij zelf bepalen wat er in hun appartement gebeurt. Onze verzorgenden zijn als het ware te gast bij bewoners en sluiten dan ook zo veel mogelijk aan bij wat bewoners willen en prettig vinden.

Natuurlijk houden zij daarbij alle rekening met het ziektebeeld. Voor elke bewoner zoeken verzorgenden de balans tussen de regie van de bewoner en de mate waarin verzorgenden juist het initiatief moeten nemen.

Bewoners en familie richten zelf het appartement in en regelen zelf bijvoorbeeld de wifi of een krantenabonnement.

 

Ja, een bewoner en de familie mogen het appartement helemaal naar eigen smaak inrichten. Zij mogen ook de muren verven, eigen gordijnen ophangen en eigen vloerbedekking kiezen.

 

Nee, want bij Kloek woont een bewoner zelfstandig ook al is dat in een beschermde vorm. De bewoner huurt een appartement van Kloek en ontvangt daar zorg. Dus bepaalt de bewoner in principe ook zelf wat er in het appartement gebeurt, waarbij verzorgenden natuurlijk wel adequaat omgaan met de mate van dementie die een bewoner heeft.

 

Iemand moet de diagnose dementie hebben en zorgzwaartepakket (zzp) 5. Kloek biedt zorg op basis van VPT.
Voor het aanvragen van meer informatie of een overleg kunt u een e-mail naar info@kloek.nu sturen.
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Financiën

 
 
 
FTR